Sr.Pauls 102nd Birthday Nov 19 Sr.Catherine & Sr. Eileen